Pension Magda

Ubytovací řád

Provozovatel pensionu může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.

Provozovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytovaní hosta nejpozději do 18,00 hodin ubytovat. Do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak, ve zvláštních případech může nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování pokud se v podstatě kvalitativně neliší od potvrzené objednávky.

Host má právo užívat pokoj na dobu, kterou sjednal s provozovatelem . Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději den před ukončením pobytu. Pokoj musí uvolnit nejpozději do 10:00 hodin v den ukončení pobytu. Nedodrží-li tuto lhůtu, bude mu provozovatel účtovat pobyt za celý následující den. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém, byl původně ubytován.

Host má právo užívat zařízení pokoje a společenských prostor pensionu, je však povinen s ním zacházet s patřičnou ohleduplností a v souladu s účelem, k němuž je určeno. Za škody, které způsobí na majetku, případně na zdraví osob odpovídá podle platných právních předpisů. Jakékoliv poškození inventáře či instalací je povinen nahlásit provozovateli. V prostorách pensionu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče kromě těch, které hostům slouží k osobní hygieně nebo komunikaci (holicí strojky, sušiče vlasů, mobilní telefony, apod.)

Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla a přesvědčit se zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry, uzavřít okna a dveře. V době od 22,00 hodin do 07,00 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid.

V pokojích nebo společných prostorách není z bezpečnostních důvodů dovoleno ponechávat děti do 15 let bez dozoru dospělých. Přechovávání psů, koček a ostatních domácích zvířat není povoleno bez výslovného souhlasu provozovatele.

O odpovědnosti ubytovatele za věci vnesené do ubytovacích prostor ubytovaným nebo pro něj platí ustanovení OZ. Za peníze a cennosti odpovídá provozovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti písemnému potvrzení.

Úhradu za ubytování a objednané služby host platí v souladu s platným ceníkem před zahájením pobytu.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto Ubytovacího řádu a Všeobecných obchodních podmínek, s nimiž je povinen se před nástupem na ubytování obeznámit. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má provozovatel právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.

Tento provozní řád platí od 15. dubna 2019

Radek Kudrna, provozovatel

PENSION MAGDA, BABYLON 72, 344 01, Tel.: +420 720 44 33 22, e-mail: pensionmagda@gmail.com

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.