Pension Magda

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky zde uvedené jsou platné pro smlouvy uzavřené prostřednictvím webu www.pensionmagda.cz , nebo www.pensionmagda.eu , případně prostřednictvím elektronické komunikace adresované na naši e-mailovou adresu pensionmagda@gmail.com.

1.2. Smluvními stranami jsou Radek Kudrna, Babylon 69, 344 01 Domažlice, IČ 49204386 (dále jen provozovatel) jako provozovatel ubytovacího zařízení a uživatel služeb provozovatele (dále jen klient).

1.3. Předmětem podnikání provozovatele je poskytování ubytovacích a s tím souvisejících služeb v PENSIONU MAGDA (dále jen penzion), adresa provozovny: Babylon 72, 34401 Domažlice.

1.4. Penzion je ubytovací zařízení, ve kterém je ubytován klient na základě ubytovací smlouvy uzavřené s provozovatelem.

1.5. Po doručení řádně vyplněné objednávky pobytu klientem, odsouhlasené provozovatelem a zaplacením požadované zálohy vzniká mezi oběma stranami smluvní vztah. Odesláním rezervačního formuláře klient souhlasí s úplným zněním těchto obchodních podmínek (OP). Pokud klient s některou částí OP nesouhlasí, není oprávněn službu rezervovat. Klient nesmí při rezervaci ubytování používat falešné jméno, pokud využívá služeb jménem třetí osoby, je zodpovědný za správnost zadaných údajů.

1.6. Smluvní vztah končí po skončení sjednané doby pobytu uplynutím doby nároku na uplatnění reklamací.

2. Objednání pobytu

Klient si může objednat pobyt elektronicky na internetové stránce www.pensionmagda.cz, nebo www.pensionmagda.eu, případně e-mailem na pensionmagda@gmail.com. V případě elektronické objednávky provozovatel odpoví klientovi obvykle do 24 hodin o akceptaci jeho pobytu a zašle mu kalkulaci ceny pobytu. Výsledná cena pobytu vychází z klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě aktuálního ceníku služeb provozovatele. Po odsouhlasení kalkulace klientem vystaví provozovatel zálohovou fakturu a odešle ji klientovi s dohodnutou dobou splatnosti. Úhradou zálohové faktury na účet provozovatele je pobyt zarezervován. V případě neuhrazení zálohové faktury v daném termínu bude objednávka automaticky zrušena. Pro správnou identifikaci platby je klient povinen použít Variabilní Symbol uvedený na faktuře. Pro veškeré formy bezhotovostních plateb je rozhodné pro oprávnění k využívání služeb včasné připsání platby na účet provozovatele.

3. Zrušení pobytu

3.1. Zrušení pobytu („storno pobytu“), resp. zrušení objednávky pobytu, je klient povinen uskutečnit e-mailem zaslaným na adresu pensionmagda@gmail.com. Pro stanovení stornovacího poplatku je rozhodující datum doručení zprávy do schránky provozovatele.

3.2. Při zrušení pobytu ze strany klienta účtuje provozovatel stornovací poplatky. Stornovací poplatky se účtují za každou přihlášenou osobu a jsou vyjádřeny procentem z celkové ceny za ubytování v závislosti na počtu dnů zbývajících do zahájení poskytování služeb, viz. níže:

- do 14-ti dnů před příjezdem bez poplatku

- méně jak14 dnů před příjezdem 50 % z celkové ceny za ubytování

3.3. Za změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek.

3.4. Pokud klient zruší účast na pobytu, resp. zruší objednávku pobytu, je provozovatel povinen vrátit klientovi zaplacenou sumu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 14 dnů od obdržení e-mailu s žádostí o storno pobytu. Finanční zálohy se vracejí formou bankovního převodu na číslo účtu uvedené klientem. Případné transakční náklady spojené s refundací financí jdou na vrub klienta.

4. Vyloučení klienta z pobytu

Klient, který v době pobytu nerespektuje UBYTOVACÍ ŘÁD, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně napadá zástupce provozovatele, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a svým chováním omezuje práva jiných klientů, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby.

5. Změny dohodnutých služeb

5.1. Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“, může provozovatel pobyt zrušit, nebo po dohodě s klientem změnit (termín, cenu). Pokud pobyt klienta již začal, má provozovatel právo na úhradu doposud poskytnutých služeb.

5.2. Při zrušení pobytu ze strany provozovatele je provozovatel povinen tuto skutečnost oznámit zákazníkovi ihned, do 5 dnů mu vrátit zaplacenou sumu v plné výši a v případě, že o to zákazník požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném termínu, který si vybere.

5.3. Při závažných změnách jako je např. změna termínu konání pobytu, je provozovatel povinen vyžádat si souhlas klienta a stanovit mu přiměřenou lhůtu, v níž se má ke změně vyjádřit. V případě uvedených závažných změn má klient právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči provozovateli. Pokud klient neoznámí odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, bude mít provozovatel za to, že se změnou souhlasí.

6. Reklamační řízení

6.1. V případě reklamace je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u provozovatele v době a místě pobytu, nejlépe při nástupu nebo v jeho průběhu tak,  aby mohly být včas odstraněny. Není- li to možné, sepíše s provozovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol je podkladem pro řešení reklamace. Obvykle se sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro provozovatele a 1 pro klienta) a musí být podepsán klientem i provozovatelem.

6.2. Nebude-li reklamace podána neprodleně, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové nebo nemajetkové újmy, které vznikly klientovou vinou anebo spoluvinou.

6.3. Pokud klient ze subjektivních důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Pokud se některé ustanovení OP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost OP jako celku.

7.2. Vztah mezi provozovatelem a klientem se řídí českým právním řádem, zejména občanským a obchodním zákoníkem.

7.3 Nedílnou součástí obchodních podmínek je UBYTOVACÍ ŘÁD a Prohlášení o ochraně odobních údajů dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

7.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo OP měnit. Změnu uveřejní vždy nejméně 15 dnů před nabytím její účinnosti.

7.5. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

7.6. Tyto obchodní podmínky byly uveřejněny a staly se platnými dne 15.2.2019

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.